بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی

تاریخ: ۷ مهر ۱۳۹۸
پس از برگزاری صد و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اعضای شورا از نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی تهران در روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ بازدید کردند
عکاس: سبحان فرج ون - شایان محرابی

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 1

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 2

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 3

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 4

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 5

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 6

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 7

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 8

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 9

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 10

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 11

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 12

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 13

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 14

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 15

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 16

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 17

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 18

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 19

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 20

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 21

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 22

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 23

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 24

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 25

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 26

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 27

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 28

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 29

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 30

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 31

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 32

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 33

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 34

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 35

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 36

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 37

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 38

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 39

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 40

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 41

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 42

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 43

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 44

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید