آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع)

تاریخ: ۶ مهر ۱۳۹۸
آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، حجت السلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورای اسلامی شهر و دیگر مدیران و معاونان ارشد شهرداری تهران شنبه، ۶ مهر ۱۳۹۸ برگزار شد
عکاس: شایان محرابی
آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 1

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 1

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 2

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 2

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 3

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 3

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 4

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 4

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 5

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 5

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 6

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 6

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 7

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 7

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 8

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 8

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 9

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 9

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 10

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 10

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 11

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 11

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 12

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 12

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 13

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 13

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 14

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 14

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 15

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 15

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 16

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 16

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 17

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 17

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 18

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 18

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 19

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 19

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 20

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 20

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 21

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 21

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 22

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 22

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 23

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 23

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 24

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 24

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 25

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 25

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 26

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 26

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 27

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 27

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 28

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 28

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 29

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 29

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 30

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 30

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 31

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 31

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 32

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 32

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 33

آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو امام حسین (ع) 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید