گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی

تاریخ: ۵ مهر ۱۳۹۸
شامگاه روز پنجشنبه 4 مهرماه 1398، اولین گردهمایی مشترک فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی دوران دفاع مقدس با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران در سالن همایش های برج میلاد برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 1

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 1

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 2

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 2

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 3

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 3

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 4

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 4

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 5

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 5

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 6

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 6

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 7

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 7

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 8

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 8

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 9

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 9

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 10

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 10

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 11

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 11

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 12

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 12

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 13

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 13

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 14

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 14

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 15

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 15

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 16

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 16

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 17

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 17

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 18

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 18

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 19

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 19

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 20

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 20

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 21

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 21

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 22

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 22

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 23

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 23

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 24

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 24

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 25

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 25

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 26

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 26

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 27

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 27

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 28

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 28

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 29

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 29

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 30

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 30

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 31

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 31

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 32

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 32

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 33

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 33

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 34

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 34

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 35

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 35

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 36

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 36

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 37

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 37

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 38

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 38

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 39

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 39

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 40

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 40

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 41

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 41

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 42

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 42

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 43

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 43

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 44

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 44

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 45

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 45

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 46

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 46

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 47

گردهمایی فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی 47

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید