امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد

تاریخ: ۳ مهر ۱۳۹۸
آئین امضا تفاهم نامه همکاری میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز چهارشنبه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 1

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 1

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 2

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 2

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 3

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 3

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 4

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 4

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 5

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 5

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 6

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 6

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 7

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 7

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 8

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 8

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 9

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 9

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 10

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 10

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 11

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 11

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 12

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 12

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 13

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 13

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 14

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 14

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 15

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 15

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 16

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 16

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 17

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 17

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 18

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 18

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 19

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 19

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 20

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 20

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 21

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 21

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 22

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 22

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 23

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 23

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 24

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 24

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 25

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 25

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 26

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 26

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 27

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 27

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 28

امضا تفاهم نامه میان شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید