اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس

تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
استقبال شهروندان ازسوگواره عاشورایی و تعزیه خوانی در دریاچه شهدای خلیج فارس
عکاس: امیر گلی پور
اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 1

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 1

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 2

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 2

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 3

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 3

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 4

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 4

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 5

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 5

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 6

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 6

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 7

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 7

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 8

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 8

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 9

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 9

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 10

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 10

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 11

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 11

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 12

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 12

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 13

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 13

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 14

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 14

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 15

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 15

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 16

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 16

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 17

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 17

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 18

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 18

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 19

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 19

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 20

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 20

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 21

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 21

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 22

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 22

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 23

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 23

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 24

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 24

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 25

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 25

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 26

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 26

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 27

اجرای تعزیه سوگواره عاشورایی در دریاچه شهدای خلیج فارس 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید