آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا

تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
در پروژه زیرگذر نصر سه سطح تعریف شده است؛ یک سطح در منفی یک است که زیرگذر شرق به غرب است و زمان بندی تحویل آن خرداد 99 در نظر گرفته شده بود که با توجه به فعالیت فشرده تر تا پایان سال این زیرگذر افتتاح میشود. سطح صفر مربوط به تردد خودروها در بزرگراه شهید چمران به سمت شمال و جنوب و نیز غرب و شرق و حرکت خودروها از بزرگراه جلال آل احمد به سمت شمال و جنوب یا دوربرگردان ها بود که در این بخش طبق قولی که داده بودیم پروژه افتتاح خواهد شد و مردم از اول مهر می توانند از آن استفاده کنند. در سطح بعد نیز قرار است قسمتی از پل قدیمی دوباره نصب شود و به عنوان پیاده راه و مسیر دوچرخه مورد استفاده قرار گیرد که طبق برنامه این بخش تا پایان سال 99 تحویل داده خواهد شد.
عکاس: شایان محرابی
آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 1

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 1

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 2

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 2

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 3

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 3

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 4

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 4

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 5

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 5

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 6

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 6

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 7

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 7

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 8

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 8

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 9

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 9

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 10

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 10

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 11

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 11

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 12

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 12

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 13

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 13

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 14

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 14

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 15

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 15

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 16

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 16

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 17

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 17

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 18

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 18

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 19

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 19

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 20

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 20

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 21

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 21

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 22

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 22

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 23

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 23

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 24

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 24

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 25

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 25

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 26

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 26

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 27

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 27

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 28

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 28

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 29

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 29

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 30

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 30

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 31

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 31

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 32

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 32

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 33

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 33

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 34

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 34

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 35

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 35

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 36

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 36

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 37

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 37

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 38

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 38

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 39

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 39

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 40

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 40

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 41

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 41

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 42

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 42

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 43

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 43

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 44

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 44

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 45

آخرین وضعیت اجرای پروژه پل گیشا 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید