پل غیر همسطح بزرگراه شهید چمران (پل شهید نوروزی)

۲۸ شهریور ۱۳۹۸
پل تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید چمران (پل شهید سرهنگ خلبان نوروزی) و اتصال آن به بلوار رشید الدین فضل ا... به همراه طرح تعریض باند جنوبی بلوار رشید الدین فضل ا... که به بهره برداری رسیده است به زودی بطور رسمی افتتاح می شود.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/2pd