بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر

تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
صبح امروز محسن هاشمی رفسنجانی رئییس شورای اسلامی شهر تهران، مجید فراهانی عضوشورای شهر تهران، شهردار منطقه، مدیران و خبرنگاران حوزه شهری از روند آبیاری از پسماند در بوستان جنگلی چیتگر بازدید کردند. در این بازدید محسن هاشمی تسلط مدیریتی در منطقه ۲۲ و حساسیت نسبت به چیتگر وجود دارد اما باید آبیاری تحت فشار فضای سبز در دستور کار شهرداری تهران قرار بگیرد را تاکید کرد.
عکاس: امیر گلی پور
بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 1

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 1

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 2

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 2

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 3

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 3

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 4

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 4

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 6

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 6

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 7

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 7

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 8

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 8

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 9

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 9

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 10

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 10

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 11

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 11

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 12

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 12

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 13

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 13

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 14

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 14

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 15

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 15

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 16

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 16

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 17

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 17

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 18

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 18

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 19

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 19

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 20

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 20

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 21

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 21

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 22

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 22

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 23

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 23

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 24

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 24

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 25

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 25

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 26

بازدید رئیس شورای شهر تهران از بوستان جنگلی چیتگر 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید