شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر

۲۷ شهریور ۱۳۹۸
خیابان ۱۶ آذر در ضلع غربی دانشگاه تهران قرار دارد و بلوار کشاورز را به خیابان انقلاب متصل می کند.
محمد محسنی فر
http://www.tehranpicture.ir/u/3h5