شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر

تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
خیابان ۱۶ آذر در ضلع غربی دانشگاه تهران قرار دارد و بلوار کشاورز را به خیابان انقلاب متصل می کند.
عکاس: محمد محسنی فر

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 26

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 25

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 24

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 23

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 22

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 20

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 19

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 18

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 17

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 16

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 15

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 14

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 13

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 12

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 11

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 10

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 9

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 8

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 7

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 6

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 5

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 4

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 3

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 2

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 1

شهرنگار؛ خیابان ۱۶ آذر 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید