صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر

تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
صد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه با موضوع ساماندهی تبلیغات محیطی در تهران و به ریاست محسن هاشمی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 1

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 1

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 2

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 2

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 3

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 3

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 4

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 4

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 5

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 5

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 6

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 6

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 7

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 7

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 8

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 8

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 9

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 9

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 10

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 10

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 11

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 11

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 12

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 12

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 13

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 13

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 14

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 14

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 15

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 15

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 16

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 16

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 17

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 17

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 18

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 18

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 19

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 19

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 20

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 20

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 21

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 21

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 22

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 22

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 23

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 23

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 24

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 24

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 25

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 25

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 26

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 26

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 27

صد و شصت و پنجمین جلسه شورا شهر 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید