عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع)

تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
عزاداری تاسوعا حسینی در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) با حضور مردم و هیئت های عزاداری دوشنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 1

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 1

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 2

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 2

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 3

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 3

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 4

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 4

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 5

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 5

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 6

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 6

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 7

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 7

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 8

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 8

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 9

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 9

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 10

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 10

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 11

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 11

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 12

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 12

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 13

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 13

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 14

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 14

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 15

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 15

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 16

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 16

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 17

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 17

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 18

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 18

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 19

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 19

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 20

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 20

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 21

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 21

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 22

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 22

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 23

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 23

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 24

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 24

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 25

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 25

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 26

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 26

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 27

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 27

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 28

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 28

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 29

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 29

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 30

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید