نظافت شهر توسط انجمن های مردمی

تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
انجمن مردم نهاد ارفک امسال طی حرکتی تصمیم به تمیز کردن شهر و محیط هیئت های عزاداری کردند تا به نحوی ارادت خود را به این ایام نشان دهند.
عکاس: شایان محرابی
نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 1

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 1

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 2

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 2

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 3

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 3

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 4

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 4

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 5

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 5

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 6

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 6

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 7

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 7

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 8

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 8

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 9

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 9

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 10

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 10

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 11

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 11

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 12

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 12

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 13

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 13

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 14

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 14

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 15

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 15

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 16

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 16

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 17

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 17

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 18

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 18

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 19

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 19

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 20

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 20

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 21

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 21

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 22

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 22

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 23

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 23

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 24

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 24

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 25

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 25

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 26

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 26

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 27

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 27

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 28

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 28

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 29

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 29

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 30

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید