افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
آئین افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ عصر روز دوشنبه با حضور محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 1

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 1

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 2

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 2

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 3

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 3

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 4

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 4

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 5

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 5

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 6

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 6

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 7

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 7

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 8

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 8

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 9

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 9

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 10

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 10

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 11

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 11

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 12

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 12

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 13

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 13

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 14

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 14

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 15

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 15

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 16

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 16

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 17

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 17

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 18

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 18

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 19

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 19

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 20

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 20

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 21

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 21

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 22

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 22

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 23

افتتاح سه پروژه فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۷ 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید