۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
عصر شنبه ۹ شهریور؛ محمد نهاوندی معاون اقتصادی رئیس جمهور از هفدهمین نمایشگاه عطر سیب بازدید کرد.
عکاس: وحید شیخی
بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 1

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 1

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 2

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 2

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 3

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 3

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 4

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 4

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 5

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 5

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 6

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 6

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 7

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 7

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 8

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 8

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 9

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 9

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 10

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 10

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 11

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 11

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 12

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 12

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 14

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 14

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 15

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 15

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 16

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 16

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 17

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 17

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 18

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 18

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 19

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 19

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 20

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 20

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 21

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه عطر سیب 21

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید