تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع)

تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۹۸
مردم تهران در عزای امام حسین(ع) و یارانش شهر را سیاهپوش کردند.
عکاس: محمد محسنی فر
تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 1

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 1

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 2

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 2

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 3

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 3

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 4

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 4

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 5

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 5

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 6

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 6

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 7

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 7

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 8

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 8

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 9

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 9

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 10

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 10

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 11

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 11

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 12

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 12

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 13

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 13

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 14

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 14

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 15

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 15

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 16

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 16

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 17

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 17

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 18

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 18

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 19

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 19

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 20

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 20

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 21

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 21

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 22

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 22

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 23

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 23

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 24

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 24

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 25

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 25

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 26

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید