آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران

تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۹۸
آیین افتتاح و بهره برداری 8/5 کیلومتر از بخش شرقی خط 7 مترو تهران ( ایستگاه محمدیه و بسیج) و ورود 4 رام قطار شهری به حوزه حمل و نقل عمومی با حضور دکتر حناچی شهردار تهران، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دیگر مدیران و معاونین ارشد شهرداری تهران دوشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 1

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 1

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 2

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 2

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 3

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 3

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 4

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 4

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 5

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 5

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 6

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 6

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 7

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 7

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 8

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 8

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 9

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 9

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 10

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 10

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 11

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 11

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 12

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 12

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 13

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 13

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 14

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 14

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 15

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 15

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 16

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 16

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 17

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 17

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 18

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 18

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 19

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 19

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 20

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 20

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 21

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 21

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 22

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 22

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 23

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 23

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 24

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 24

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 25

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 25

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 26

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 26

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 27

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 27

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 28

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 28

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 29

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 29

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 30

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 30

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 31

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 31

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 32

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 32

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 33

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 33

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 34

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 34

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 35

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 35

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 36

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 36

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 37

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 37

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 38

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 38

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 39

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 39

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 40

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 40

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 41

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 41

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 42

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 42

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 43

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 43

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 44

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 44

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 45

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 45

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 46

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 46

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 47

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 47

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 48

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 48

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 49

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 49

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 50

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 50

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 51

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 51

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 52

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 52

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 53

آیین بهره برداری از بخش شرقی خط 7 مترو تهران 53

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید