صد و شصتمین جلسه شورا شهر

تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۹۸
یکصد و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران صبح یکشنبه به ریاست محسن هاشمی برگزار شد. در این جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورا انجام شد.
عکاس: محمد محسنی فر
صد و شصتمین جلسه شورا شهر 1

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 1

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 2

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 2

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 3

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 3

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 4

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 4

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 5

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 5

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 6

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 6

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 7

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 7

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 8

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 8

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 9

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 9

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 10

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 10

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 11

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 11

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 12

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 12

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 13

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 13

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 14

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 14

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 15

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 15

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 16

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 16

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 17

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 17

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 18

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 18

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 19

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 19

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 20

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 20

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 21

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 21

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 22

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 22

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 23

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 23

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 24

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 24

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 25

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 25

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 26

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 26

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 27

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 27

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 28

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 28

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 29

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 29

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 30

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 30

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 31

صد و شصتمین جلسه شورا شهر 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید