شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس

تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۹۸
در آخرین شب اجرای جشن های شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس، دختران نینجا مهمان این برنامه بودند که مورد استقبال چشمگیر شهروندان قرار گرفتند.
عکاس: امیر گلی پور
شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 1

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 1

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 2

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 2

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 3

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 3

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 4

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 4

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 5

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 5

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 6

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 6

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 7

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 7

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 8

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 8

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 9

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 9

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 10

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 10

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 11

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 11

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 12

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 12

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 13

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 13

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 14

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 14

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 15

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 15

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 16

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 16

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 17

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 17

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 18

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 18

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 19

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 19

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 20

شادستان در دریاچه شهدای خلیج فارس 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید