تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۸
جمعی از کاریکاتوریست ها در راستای شعار تهران شهرى براى همه در پیاده راه کریمخان جمعه اول شهریور ۱۳۹۸ آثاری با موضوعات شهری از نگاه خود خلق کردند.
عکاس: شایان محرابی
تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 1

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 1

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 2

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 2

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 3

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 3

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 4

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 4

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 5

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 5

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 6

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 6

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 7

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 7

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 8

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 8

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 9

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 9

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 10

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 10

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 11

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 11

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 12

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 12

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 13

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 13

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 14

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 14

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 15

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 15

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 16

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 16

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 17

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 17

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 18

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 18

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 19

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 19

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 20

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 20

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 21

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 21

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 22

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 22

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 23

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 23

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 24

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 24

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 25

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 25

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 26

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 26

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 27

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 27

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 28

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 28

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 29

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 29

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 30

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 30

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 31

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 31

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 32

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 32

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 33

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 33

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 34

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 34

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 35

تهران شهرى براى همه از نگاه کاریکاتوریست ها 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید