نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران صبح دوشنبه برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 1

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 1

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 2

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 2

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 3

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 3

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 4

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 4

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 5

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 5

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 6

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 6

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 7

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 7

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 8

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 8

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 9

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 9

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 10

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 10

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 11

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 11

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 12

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 12

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 13

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 13

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 14

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 14

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 15

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 15

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 16

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 16

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 17

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 17

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 18

نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید