آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
صبح امروز دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران در آستانه روز پزشک از کلینیک فوق تخصص انکولوژی و خون مرکز بهداشتی درمانی منطقه 6 بازدید کرد و در مراسم آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور شرکت کرد .
عکاس: وحید شیخی
آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 1

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 1

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 2

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 2

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 3

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 3

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 4

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 4

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 5

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 5

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 6

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 6

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 7

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 7

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 8

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 8

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 9

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 9

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 10

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 10

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 11

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 11

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 12

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 12

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 13

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 13

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 14

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 14

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 15

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 15

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 16

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 16

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 17

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 17

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 18

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 18

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 19

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 19

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 20

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 20

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 21

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 21

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 22

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 22

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 23

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 23

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 24

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 24

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 25

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 25

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 26

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 26

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 27

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 27

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 28

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 28

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 29

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 29

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 30

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 30

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 31

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 31

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 32

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 32

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 33

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 33

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 34

آیین امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی کشور 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید