افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۷ اَمرداد ۱۳۹۸
افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران یکشنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 43

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 42

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 41

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 40

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 39

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 38

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 37

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 36

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 35

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 34

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 33

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 32

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 31

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 30

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 29

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 28

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 27

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 26

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 25

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 24

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 23

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 22

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 21

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 20

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 19

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 18

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 17

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 16

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 15

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 14

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 13

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 12

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 11

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 10

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 9

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 8

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 7

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 6

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 5

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 4

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 3

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 2

افتتاح باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید