نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
نشست صمیمی مهندس یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اصحاب رسانه صبح امروز چهارشنبه 23 مرداد ماه در موزه ارتباطات برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 1

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 1

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 2

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 2

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 3

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 3

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 4

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 4

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 5

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 5

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 6

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 6

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 7

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 7

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 8

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 8

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 9

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 9

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 10

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 10

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 11

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 11

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 12

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 12

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 13

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 13

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 14

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 14

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 15

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 15

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 16

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 16

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 17

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 17

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 18

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 18

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 19

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 19

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 20

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 20

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 21

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 21

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 22

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 22

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 23

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 23

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 24

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 24

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 25

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 25

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 26

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 26

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 27

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 27

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 28

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 28

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 29

نشست صمیمی مهندس یزدانی با اصحاب رسانه 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید