۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران سه شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 1

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 1

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 2

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 2

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 3

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 3

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 4

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 4

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 5

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 5

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 6

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 6

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 7

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 7

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 8

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 8

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 9

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 9

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 10

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 10

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 11

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 11

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 12

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 12

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 13

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 13

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 14

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 14

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 15

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 15

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 16

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 16

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 17

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 17

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 18

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 18

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 19

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 19

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 20

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 20

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 21

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 21

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 22

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 22

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 23

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 23

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 24

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 24

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 25

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 25

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 26

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 26

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 27

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 27

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 28

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 28

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 29

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 29

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 30

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 30

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 31

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 31

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 32

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 32

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 33

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 33

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 34

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 34

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 35

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 35

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 36

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 36

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 37

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 37

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 38

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 38

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 39

شورای فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 39

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید