نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورا اسلامی شهر تهران صبح سه شنبه در ساختمان شورا شهر برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 1

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 1

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 2

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 2

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 3

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 3

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 4

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 4

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 5

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 5

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 6

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 6

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 7

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 7

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 8

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 8

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 9

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 9

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 10

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 10

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 11

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 11

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 12

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 12

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 13

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 13

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 14

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 14

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 15

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 15

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 16

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 16

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 17

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 17

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 18

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 18

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 19

نشست خبری رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید