تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
احمد مسجد جامعی صبح امروز جمعه 12 مردادماه به مناسبت روز مشروطه ازمیدان حسن آباد ،آتش نشانی حسن اباد ،خانه آقا شیخ هادی نجم آبادی ، آرامگاه ملک المتکلمین و خانه اتحادیه بازدید کرد.
عکاس: وحید شیخی
تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 1

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 1

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 2

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 2

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 3

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 3

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 4

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 4

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 5

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 5

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 6

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 6

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 7

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 7

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 8

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 8

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 9

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 9

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 10

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 10

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 11

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 11

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 12

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 12

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 13

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 13

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 14

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 14

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 15

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 15

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 16

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 16

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 17

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 17

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 18

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 18

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 19

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 19

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 20

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 20

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 21

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 21

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 22

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 22

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 23

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 23

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 24

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 24

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 25

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 25

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 26

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 26

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 27

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 27

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 28

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 28

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 29

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 29

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 30

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 30

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 31

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه 2 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید