۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر

تاریخ: ۷ مرداد ۱۳۹۸
اعضای شورای شهر با حضور در سامانه ١٨٨٨ شهرداری تهران به صورت ارتباط مستقیم با شهروندان گفتگو کردند.
عکاس: وحید شیخی
ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 1

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 1

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 2

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 2

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 3

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 3

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 4

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 4

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 5

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 5

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 6

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 6

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 7

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 7

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 8

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 8

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 9

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 9

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 10

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 10

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 11

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 11

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 12

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 12

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 13

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 13

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 14

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 14

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 15

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 15

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 16

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 16

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 17

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 17

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 18

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 18

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 19

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 19

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 20

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 20

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 21

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 21

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 22

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 22

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 23

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 23

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 24

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 24

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 25

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 25

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 26

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 26

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 27

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 27

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 28

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 28

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 29

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 29

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 30

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 30

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 31

ارتباط مستقیم سامانه 1888 با حضور اعضای محترم شورای شهر 31

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید