حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳

تاریخ: ۵ مرداد ۱۳۹۸
پنجمین دوره انتخابات شورایاری محلات شهر تهران جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ در تهران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 1

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 1

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 2

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 2

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 3

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 3

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 4

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 4

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 5

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 5

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 6

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 6

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 7

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 7

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 8

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 8

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 9

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 9

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 10

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 10

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 11

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 11

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 12

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 12

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 13

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 13

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 14

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 14

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 15

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 15

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 16

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 16

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 17

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 17

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 18

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 18

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 19

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 19

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 20

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 20

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 21

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 21

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 22

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 22

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 23

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 23

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 24

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 24

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 25

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۳ 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید