حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲

تاریخ: ۵ مرداد ۱۳۹۸
پنجمین دوره انتخابات شورایاری محلات شهر تهران جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ در تهران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 1

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 1

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 2

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 2

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 3

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 3

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 4

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 4

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 5

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 5

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 6

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 6

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 7

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 7

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 8

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 8

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 9

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 9

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 10

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 10

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 11

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 11

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 12

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 12

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 13

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 13

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 14

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 14

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 15

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 15

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 16

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 16

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 17

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 17

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 18

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 18

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 19

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 19

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 20

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 20

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 21

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 21

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 22

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 22

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 23

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 23

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 24

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 24

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 25

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 25

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 26

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 26

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 27

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 27

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 28

حضور مردم در انتخابات شورایاری محلات شهر تهران - ۲ 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید