بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد

تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۹۸
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به همراه سید محمد حسین حجازی مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد از بخش هایى از منطقه گردشگرى عباس آباد سه شنبه ١ مرداد ١٣٩٨ بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابى
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 1

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 1

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 2

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 2

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 3

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 3

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 4

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 4

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 5

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 5

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 6

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 6

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 7

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 7

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 8

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 8

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 9

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 9

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 10

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 10

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 11

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 11

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 12

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 12

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 13

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 13

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 14

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 14

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 15

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 15

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 16

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 16

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 17

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 17

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 18

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 18

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 19

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 19

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 20

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 20

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 21

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 21

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 22

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 22

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 23

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 23

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 25

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 25

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 26

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 26

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 27

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 27

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 28

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 28

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 29

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 29

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 30

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 30

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 31

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 31

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 32

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 32

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 33

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 33

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 34

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 34

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 35

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 35

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 36

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 36

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 37

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 37

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 38

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 38

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 39

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 39

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 40

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 40

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 41

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 41

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 42

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 42

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 43

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از منطقه گردشگرى عباس آباد 43

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید