صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر

تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۹۸
صد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران صبح سه شنبه به ریاست محسن هاشمی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 1

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 1

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 2

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 2

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 3

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 3

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 4

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 4

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 5

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 5

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 6

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 6

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 7

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 7

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 8

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 8

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 9

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 9

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 10

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 10

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 11

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 11

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 12

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 12

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 13

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 13

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 14

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 14

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 15

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 15

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 16

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 16

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 17

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 17

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 18

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 18

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 19

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 19

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 20

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 20

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 21

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 21

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 22

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 22

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 23

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 23

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 24

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 24

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 25

صد و پنجاه و هفتیمن جلسه شورا شهر 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید