اختتامیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۸
اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور پیروز حناچی شهردار تهران با معرفی برگزیدگان و برگزاری آیین بزرگداشت علی نصیریان دوشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۸ برگزار شد
عکاس: شایان محرابی

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 1

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 2

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 3

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 4

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 5

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 6

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 7

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 8

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 9

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 10

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 11

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 12

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 13

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 14

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 15

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 16

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 17

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 18

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 19

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 20

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 21

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 22

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 23

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 24

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 25

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 26

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 27

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 28

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 29

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 30

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 31

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 32

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 33

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 34

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 35

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 36

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 37

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 38

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 39

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 40

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 41

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 42

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 43

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 44

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 45

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 46

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 47

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 48

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 49

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 50

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 51

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 52

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 53

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 54

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور شهردار تهران 55

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید