افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران

تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۸
آیین بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری و «بوستان پدر» در منطقه 2 که با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، محمدرضا تابش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران ، معاونین و مدیران ارشد شهرداری برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 1

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 1

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 2

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 2

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 3

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 3

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 4

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 4

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 5

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 5

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 6

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 6

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 7

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 7

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 8

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 8

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 9

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 9

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 10

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 10

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 11

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 11

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 12

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 12

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 13

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 13

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 14

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 14

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 15

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 15

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 16

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 16

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 17

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 17

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 18

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 18

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 19

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 19

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 20

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 20

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 21

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 21

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 22

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 22

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 23

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 23

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 24

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 24

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 25

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 25

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 26

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 26

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 27

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 27

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 28

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 28

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 29

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 29

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 30

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 30

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 31

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 31

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 32

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 32

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 33

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 33

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 34

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 34

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 35

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 35

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 36

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 36

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 37

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 37

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 38

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 38

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 39

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 39

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 40

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 40

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 41

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 41

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 42

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 42

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 43

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 43

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 44

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 44

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 45

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 45

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 46

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 46

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 47

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 47

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 48

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 48

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 49

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 49

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 50

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 50

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 51

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 51

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 52

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 52

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 53

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 53

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 54

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 54

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 55

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 55

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 56

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 56

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 57

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 57

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 58

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 58

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 59

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 59

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 60

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 60

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 61

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 61

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 62

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 62

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 63

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 63

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 64

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 64

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 65

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 65

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 66

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 66

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 67

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 67

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 68

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 68

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 69

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 69

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 70

افتتاح پروژه های منطقه ۲ شهرداری تهران 70

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید