دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان

تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۸
دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان با استقبال چشمگیر شهروندان با همکاری شهرداری منطقه22، بخشداری کن و دهیاری روستای سولقان عصر روز27 تیرماه در این مکان برگزار شد.
عکاس: امیر گلی پور
دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 1

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 1

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 2

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 2

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 3

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 3

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 4

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 4

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 5

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 5

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 6

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 6

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 7

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 7

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 8

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 8

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 9

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 9

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 10

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 10

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 11

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 11

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 12

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 12

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 13

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 13

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 14

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 14

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 15

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 15

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 16

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 16

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 17

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 17

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 18

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 18

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 19

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 19

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 20

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 20

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 21

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 21

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 22

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 22

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 23

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 23

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 24

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 24

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 25

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 25

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 26

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 26

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 27

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 27

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 28

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 28

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 29

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 29

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 30

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 30

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 31

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 31

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 32

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 32

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 33

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 33

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 34

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 34

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 35

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 35

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 36

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 36

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 37

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 37

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 38

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 38

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 39

دومین جشنواره شاتوت دردهستان سولقان 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید