بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد

تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۸
پیروز حناچى شهردار تهران از خسارت وارده به میدان حسن آباد بعد از آتش سوزى اخیر، جمعه ٢٨ تیر 1398 بازدید کرد. ایشان در حاشیه این برنامه از ایستگاه شماره یک آتش نشانی بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 1

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 2

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 3

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 4

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 5

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 6

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 7

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 8

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 9

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 10

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 11

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 12

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 13

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 14

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 15

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 16

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 17

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 18

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 19

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 20

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 21

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 22

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 23

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 24

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 25

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 26

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 27

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 28

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 29

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 30

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 31

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 32

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 33

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 34

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 35

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 36

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 37

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 38

بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید