۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاحیه هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم شهر

تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۸
مراسم افتتاحیه هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم شهر در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 1

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 1

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 2

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 2

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 3

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 3

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 4

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 4

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 5

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 5

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 6

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 6

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 7

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 7

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 8

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 8

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 9

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 9

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 10

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 10

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 11

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 11

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 12

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 12

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 13

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 13

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 14

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 14

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 15

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 15

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 16

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 16

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 17

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 17

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 18

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 18

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 19

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 19

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 20

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 20

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 21

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 21

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 22

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 22

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 23

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 23

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 24

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 24

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید