آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد

تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۸
ساختمان شمال غربی میدان حسن آباد شامگاه چهارشنبه 26 تیر ماه آتش گرفت.
عکاس: شایان محرابی
آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 1

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 1

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 2

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 2

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 3

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 3

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 4

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 4

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 5

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 5

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 6

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 6

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 7

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 7

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 8

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 8

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 9

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 9

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 10

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 10

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 11

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 11

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 12

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 12

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 13

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 13

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 14

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 14

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 15

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 15

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 16

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 16

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 17

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 17

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 18

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 18

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 19

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 19

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 20

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 20

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 21

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 21

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 22

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 22

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 23

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 23

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 24

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 24

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 25

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 25

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 26

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 26

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 27

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 27

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 28

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 28

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 29

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 29

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 30

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 30

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 31

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 31

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 32

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 32

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 33

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 33

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 34

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 34

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 35

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 35

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 36

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 36

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 37

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 37

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 38

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 38

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 39

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید