آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2

تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸
مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی مناطق ٢١ و ٢٢ و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران باحضور شهردار تهران، اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان مجلس و شهرداران مناطق برگزار شد.
عکاس: امیر گلی پور
آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 1

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 1

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 2

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 2

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 3

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 3

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 4

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 4

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 5

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 5

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 6

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 6

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 7

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 7

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 8

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 8

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 9

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 9

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 10

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 10

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 11

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 11

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 12

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 12

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 13

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 13

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 14

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 14

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 15

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 15

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 16

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 16

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 17

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 17

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 18

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 18

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 19

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 19

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 20

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 20

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 21

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 21

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 22

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 22

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 23

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 23

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 24

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 24

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 25

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 25

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 26

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 26

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 27

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 27

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 28

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 28

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 29

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 29

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 30

آغاز عملیات جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب شمال و غرب شهر تهران 2 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید