شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج)

تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۸
میدان ولی‌عصر یکی از میدان‌های اصلی شهر تهران است. این میدان در نقطۀ برخورد خیابان ولی‌عصر، بلوار کریمخان زند و بلوار کشاورز قرار گرفته‌ است. سینما قدس در ضلع جنوب غربی این میدان قرار دارد.
عکاس: شایان محرابی
شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 1

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 1

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 2

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 2

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 3

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 3

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 4

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 4

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 5

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 5

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 6

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 6

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 7

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 7

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 8

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 8

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 9

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 9

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 10

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 10

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 11

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 11

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 12

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 12

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 13

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 13

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 14

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 14

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 15

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 15

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 16

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 16

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 17

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 17

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 18

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 18

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 19

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 19

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 20

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 20

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 21

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 21

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 22

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 22

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 23

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 23

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 24

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 24

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 25

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 25

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 26

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 26

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 27

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 27

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 28

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 28

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 29

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 29

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 30

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 30

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 31

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 31

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 32

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 32

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 33

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 33

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 34

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 34

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 35

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 35

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 36

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 36

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 37

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 37

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 38

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 38

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 39

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 39

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 40

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 40

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 41

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 41

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 42

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 42

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 43

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 43

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 44

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 44

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 45

شهرنگار؛ میدان ولیعصر (عج) 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید