ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۸
ویژه برنامه کوچه تابستان در مجموعه ورزشی فرهنگی شهدای جیحون واقع در منطقه ۱۰ برگزار شد. پیروز حناچی شهردار تهران به همراه همسرش، محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، حسین بحیرایی شهردار منطقه 10 در این برنامه حضور داشتند.
عکاس: شایان محرابی
ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 1

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 1

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 2

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 2

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 3

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 3

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 4

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 4

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 5

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 5

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 6

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 6

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 7

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 7

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 8

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 8

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 9

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 9

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 10

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 10

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 11

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 11

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 12

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 12

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 13

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 13

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 14

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 14

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 15

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 15

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 16

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 16

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 17

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 17

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 18

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 18

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 19

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 19

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 20

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 20

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 21

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 21

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 22

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 22

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 23

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 23

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 24

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 24

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 25

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 25

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 26

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 26

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 27

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 27

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 28

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 28

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 29

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 29

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 30

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 30

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 31

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 31

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 32

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 32

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 33

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 33

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 34

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 34

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 35

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 35

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 36

ویژه برنامه کوچه تابستان منطقه ۱۰ با حضور شهردار تهران 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید