شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸
عبدالعظیم حسنی یا شاهزاده عبدالعظیم از نوادگان پیشوای دوم شیعیان، حسن بن علی بن ابیطالب است که در شهر ری در آرامگاه شاه عبدالعظیم مدفون شده‌است. این آرامگاه مربوط به دوره ایلخانی - دوره صفوی - دوره قاجار است و در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ با شمارهٔ ثبت ۴۰۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.
عکاس: محمد محسنی فر
شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 1

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 1

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 2

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 2

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 3

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 3

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 4

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 4

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 5

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 5

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 6

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 6

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 7

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 7

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 8

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 8

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 9

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 9

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 10

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 10

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 11

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 11

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 12

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 12

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 13

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 13

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 14

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 14

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 15

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 15

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 16

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 16

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 17

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 17

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 18

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 18

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 19

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 19

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 20

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 20

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 21

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 21

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 22

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 22

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 23

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 23

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 24

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 24

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 25

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 25

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 26

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 26

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 27

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 27

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 28

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 28

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 29

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 29

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 30

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 30

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 31

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 31

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 32

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 32

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 33

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 33

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 34

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 34

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 35

شهرنگار؛ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید