۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام

تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۸
تعدادی از اعضای شورا اسلامی شهر تهران به همراه مهدی هاشمی روز چهارشنبه از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام بازید کردند.
عکاس: محمد محسنی فر
بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 1

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 1

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 2

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 2

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 3

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 3

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 4

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 4

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 5

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 5

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 6

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 6

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 7

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 7

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 8

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 8

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 9

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 9

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 10

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 10

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 11

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 11

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 12

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 12

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 13

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 13

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 14

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 14

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 15

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 15

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 16

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 16

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 17

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 17

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 18

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 18

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 19

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 19

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 20

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 20

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 21

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 21

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 22

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 22

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 23

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 23

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 24

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 24

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 25

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 25

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 26

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 26

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 27

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 27

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 28

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 28

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 29

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 29

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 30

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 30

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 31

بازدید اعضای شورا شهر از تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام 31

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید