۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14

تور بازدید خبرنگاران از پروژه های شاخص منطقه 14 که با حضور مدیران شهری تحت عنوان "شبگردی" سه شنبه 18 تیر ماه 1398 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 5

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 5

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 1

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 1

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 2

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 2

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 3

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 3

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 4

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 4

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 6

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 6

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 7

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 7

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 8

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 8

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 9

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 9

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 10

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 10

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 11

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 11

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 12

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 12

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 13

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 13

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 14

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 14

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 15

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 15

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 16

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 16

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 17

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 17

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 18

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 18

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 19

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 19

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 20

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 20

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 21

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 21

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 22

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 22

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 23

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 23

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 24

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 24

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 25

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 25

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 26

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 26

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 27

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 27

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 28

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 28

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 29

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 29

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 30

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 30

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 31

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 31

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 32

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 32

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 33

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 33

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 34

شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14 34

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید