شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 14

۱۹ تیر ۱۳۹۸
تور بازدید خبرنگاران از پروژه های شاخص منطقه 14 که با حضور مدیران شهری تحت عنوان "شبگردی" سه شنبه 18 تیر ماه 1398 برگزار شد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/71i