افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۸
مراسم افتتاحیه و بهره برداری از ۱۵ پروژه عمرانی، فرهنگی و ترافیکی شهرداری منطقه ۱۵ تهران با حضور پیروز حناچی شهردار و جمعی از مدیران شهری همزمان با دهه کرامت سه شنبه 18 تیر ماه 1398 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 55

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 54

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 53

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 52

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 51

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 50

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 49

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 48

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 47

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 46

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 45

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 44

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 43

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 42

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 41

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 40

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 39

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 38

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 37

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 36

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 35

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 34

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 33

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 32

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 31

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 30

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 29

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 28

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 27

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 26

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 24

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 23

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 22

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 21

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 20

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 19

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 18

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 17

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 16

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 15

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 14

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 13

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 12

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 11

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 10

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 9

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 8

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 7

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 6

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 5

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 4

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 3

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 2

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 1

افتتاح ۱۵ پروژه شهری منطقه ۱۵ با حضور شهردار تهران 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید