۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز

تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۸
گذر فرهنگی هنری پنجشنبه های بلوار کشاورز همزمان با میلاد حضرت معصومه (س) افتتاح شد.
عکاس: محمد محسنی فر
افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 1

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 1

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 2

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 2

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 3

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 3

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 4

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 4

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 5

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 5

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 6

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 6

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 7

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 7

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 8

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 8

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 9

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 9

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 10

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 10

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 11

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 11

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 12

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 12

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 13

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 13

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 14

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 14

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 15

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 15

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 16

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 16

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 17

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 17

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 18

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 18

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 19

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 19

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 20

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 20

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 21

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 21

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 22

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 22

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 23

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 23

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 24

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 24

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 25

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 25

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 26

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 26

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 27

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 27

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 28

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 28

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 29

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 29

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 30

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 30

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 31

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 31

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 32

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 32

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 33

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 33

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 34

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 34

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 35

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 35

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 36

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 36

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 37

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 37

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 38

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 38

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 39

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 39

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 40

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 40

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 41

افتتاح گذر فرهنگی پنجشنبه های بلوار کشاورز 41

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید