آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۵ تیر ۱۳۹۸
آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری، اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و مدیران ارشد شهرداری تهران سه شنبه، 4 تیر ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 1

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 1

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 2

آئين بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 2

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 3

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 3

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 4

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 4

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 5

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 5

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 6

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 6

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 7

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 7

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 8

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 8

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 9

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 9

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 10

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 10

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 11

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 11

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 12

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 12

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 13

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 13

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 14

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 14

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 15

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 15

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 16

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 16

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 17

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 17

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 18

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 18

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 19

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 19

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 20

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 20

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 21

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 21

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 22

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 22

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 23

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 23

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 24

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 24

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 25

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 25

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 26

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 26

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 27

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 27

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 28

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 28

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 29

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 29

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 30

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 30

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 31

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 31

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 32

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 32

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 33

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 33

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 34

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 34

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 35

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 35

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 36

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 36

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 37

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 37

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 38

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 38

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 39

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 39

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 40

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 40

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 41

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 41

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 42

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 42

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 43

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 43

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 44

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 44

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 45

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 45

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 46

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 46

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 47

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 47

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 48

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 48

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 49

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 49

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 50

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 50

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 51

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 51

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 52

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 52

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 53

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 53

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 54

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 54

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 55

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 55

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 56

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 56

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 57

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 57

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 58

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 58

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 59

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 59

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 60

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 60

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 61

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 61

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 62

آئین بهره برداری از میدانگاه شهدای هفتم تیر با حضور شهردار تهران 62

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید