حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر

تاریخ: ۴ تیر ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران صبح امروز سه شنبه در صد و پنجاه و یکمین صحن علنی شورا شهر حضور پیدا کرد.
عکاس: محمد محسنی فر
حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 1

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 1

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 2

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 2

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 3

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 3

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 4

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 4

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 5

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 5

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 6

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 6

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 7

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 7

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 8

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 8

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 9

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 9

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 10

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 10

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 11

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 11

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 12

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 12

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 13

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 13

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 14

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 14

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 15

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 15

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 16

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 16

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 17

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 17

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 18

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 18

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 19

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 19

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 20

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 20

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 21

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 21

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 22

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 22

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 23

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 23

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 24

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 24

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 25

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 25

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 26

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید