نگاره های شهدا بر دیواره های شهر

تاریخ: ۴ تیر ۱۳۹۸
تصاویر ثبت شده از نگاره های شهدا بر دیواره های شهر تهران.
عکاس: محمد محسنی فر
نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 1

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 1

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 2

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 2

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 3

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 3

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 4

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 4

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 5

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 5

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 6

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 6

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 7

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 7

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 8

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 8

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 9

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 9

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 10

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 10

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 11

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 11

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 12

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 12

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 13

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 13

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 14

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 14

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 15

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 15

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 16

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 16

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 17

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 17

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 18

نگاره های شهدا بر دیواره های شهر 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید