حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران در باغ کتاب تهران برای حضور در کمپین با مهر تا مهر ویژه کودکان مناطق سیل زده
عکاس: وحید شیخی
حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 1

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 1

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 2

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 2

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 3

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 3

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 4

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 4

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 5

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 5

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 6

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 6

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 7

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 7

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 8

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 8

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 9

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 9

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 10

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 10

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 11

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 11

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 12

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 12

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 13

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 13

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 14

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 14

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 15

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 15

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 16

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 16

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 17

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 17

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 18

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 18

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 19

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 19

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 20

حضور شهردار تهران در باغ کتاب در کمپین با مهر تا مهر 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید