افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۸
آیین افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور دکتر حناچی شهردار محترم تهران در پمپ بنزین دروازه دولت برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 1

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 1

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 2

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 2

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 3

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 3

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 4

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 4

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 5

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 5

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 6

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 6

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 7

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 7

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 8

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 8

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 9

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 9

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 10

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 10

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 11

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 11

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 12

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 12

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 13

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 13

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 14

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 14

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 15

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 15

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 16

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 16

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 17

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 17

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 18

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 18

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 19

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 19

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 20

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 20

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 21

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 21

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 22

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 22

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 23

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 23

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 24

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 24

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 25

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 25

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 26

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 26

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 27

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 27

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 28

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 28

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 29

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 29

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 30

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 30

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 31

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 31

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 32

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 32

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 33

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 33

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 34

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 34

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 35

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 35

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 36

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 36

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 37

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 37

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 38

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 38

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 39

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 39

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 40

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 40

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 41

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 41

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 42

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 42

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 43

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 43

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 44

افتتاح اولین موزه پمپ بنزین در تهران با حضور شهردار تهران 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید